voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden CC Rep BV.

Artikel 1: Definities
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: CC Rep BV.
2. Koper: Opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan CC Rep BV. een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en CC Rep BV. gesloten overeenkomsten.

Artikel 3: Overeenkomst
Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, dan wel doordat CC Rep BV. met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Artikel 4: Betalingen
1. Alle prijzen bij CC Rep BV. zijn inclusief 19% BTW en exclusief porto- en behandelingskosten, tenzij anders vermeld.
2. De Goederen van CC Rep BV. worden uitsluitend onder de volgende betalingsvoorwaarden geleverd:

  • Rembours: De koper betaald € 9,00 rembourskosten + verzendkosten per onderdelenlevering. De koper dient het totale factuurbedrag van een scooter/bromfiets voor verzending per bank aan CC Rep BV. over te maken;
  • Contant: Bij een contante betaling betaald de koper geen extra kosten;
  • Betaling vooruit: De koper betaald naast de verzendkosten geen extra kosten. De koper dient het totale factuurbedrag voor de verzending van de order per bank aan CC Rep BV. over te maken.

2. Geen enkele betalingsverplichting aan CC Rep BV. kan worden opgeschort, ook niet indien de opdrachtgever enig recht op reclame meent te hebben.
3. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente zullen, indien van toepassing, op de koper verhaald worden.

Artikel 5: Levering, gebreken en klachttermijnen
1. Levering geschiedt op het huisadres van de koper of ten kantore van CC Rep BV. Koper is verplicht zich bij levering te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
2. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van zaken, op de plaats van aflevering.
3. De koper dient bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Beschadigingen van ontvangen onderdelen en/of scooters/bromfietsen dienen binnen 24 uur na aflevering aan CC Rep BV. gemeld te worden.
4. CC Rep BV. verbindt zich tegenover de koper om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
5. De prestatie van CC Rep BV. wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.
6. Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. De termijn van schriftelijke reclame ligt binnen acht dagen na aflevering van de geleverde zaak, met inachtneming van het in artikel 5.5 gestelde. Indien reclame niet op voorgenoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk.
7. In geval van reclame is CC Rep BV. slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijk geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing

Artikel 6: Retournering
1. Alleen na telefonische goedkeuring en verzendinstructie van de zijde CC Rep BV. kunnen goederen geretourneerd worden.
2. Ook wanneer de koper tijdig aangeeft gebreken of tekorten te hebben geconstateerd, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane orders bestaan.
3. Artikelen van CC Rep BV. kunnen in originele en deugdelijke verpakking franco aan CC Rep BV. geretourneerd worden mits de volgende gegevens bij de retourzending gevoegd zijn: kopiefactuur van de geleverde goederen en reden van retourzending. Retourgoederen zonder kopiefactuur en/of reden worden zonder behandeling bij ons opgeslagen, totdat wij hierover een schriftelijke mededeling hebben ontvangen.
4. Niet gefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
5. Retourzendingen dienen binnen acht dagen na factuurdatum te worden geretourneerd.
6. Goederen welke door de koper bij CC Rep BV. besteld zijn en niet tot het standaard assortiment van CC Rep BV. behoren, kunnen niet geretourneerd worden.
7. Definitieve beslissing tot creditering wordt pas genomen na ontvangst van de retourgoederen. Dit is gebaseerd op o.a. de staat waarin de goederen en/of verpakking zich op dat moment bevinden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. CC Rep BV. blijft altijd eigenaar van de geleverde goederen, totdat alle verplichtingen aan CC Rep BV. zijn voldaan.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CC Rep BV., dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om in alle gevallen waarin CC Rep BV. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CC Rep BV. zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Artikel 8: Garantie
1. Op elektrische onderdelen wordt geen garantie gegeven.
2. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
4. De koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van CC Rep BV. , van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden.
5. De garantie termijn van een scooter/bromfiets is 3 maanden + fabrieksgarantie en gaat in op de datum dat het kenteken door CC Rep BV. op naam wordt gesteld.
6. De garantie van een scooter/bromfiets geldt alleen dan wanneer het voertuig in originele staat verkeerd. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

  • Na het overschrijden van de kilometrage van 3000 kilometer;
  • Onderhoud niet of niet tijdig uitgevoerd;
  • Onderhoud niet door een erkende dealer uitgevoerd;
  • Het door derden sleutelen aan de scooter/bromfiets, zijnde een niet erkende dealer;
  • Opvoeren van scooter/bromfiets op welke wijze dan ook;
  • Het niet gebruiken van originele onderdelen;
  • Schade door val, aanrijding of beschadiging.

Artikel 9: Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen CC Rep BV. en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan CC Rep BV. omstandigheden ter kennis komen die CC Rep BV. goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien CC Rep BV. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In bovengenoemde gevallen is CC Rep BV. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CC Rep BV. om schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan CC Rep BV. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar worden, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is CC Rep BV. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CC Rep BV. alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van CC Rep BV. op volledige wegens winstderving, alsook vergoeding van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 10: Technische eisen
CC Rep BV. verkoopt onderdelen die voor de openbare weg zijn toegestaan en onderdelen die uitsluitend voor racedoeleinden zijn bestemd. Controleer voor u een artikel koopt in welke categorie het artikel valt.

Artikel 11: Schade
Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.

Artikel 12: Controle op functionering en veiligheid
Koper dient vóór elk gebruik van de scooter/bromfiets door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter/bromfiets deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. CC Rep BV. wijst elke verantwoording in deze dan ook af.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. CC Rep BV. is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht.
2. CC Rep BV. is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.
3. Voor schade als gevolg van gebreken aan geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
4. Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.
5. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak.

CC Rep BV. is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

Artikel 14: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CC Rep BV. geen invloed kan uit oefenen, doch waardoor CC Rep BV. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. In geval van overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van CC Rep BV. opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CC Rep BV. niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien CC Rep BV. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en wordt er van de koper verwacht, dat hij/zij de factuur voldoet, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15: Nietigheid
Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 16: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie, zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Juni 2009